Adatvédelmi tájékoztató

A BC.HU Kft. (székhelye: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-982675; adószáma: 23882991-2-42; a továbbiakban: “BC.HU”) kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek (a továbbiakban „Érintettek”) személyes adatai kezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

A BC.HU Kft. az Érintettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

1. Honlap használata során kezelt adatok köre és célja

Ön a jelen weboldalt személyes adatai megadása nélkül használhatja, ennek megfelelően a honlap használatára az általános adatvédelmi rendelet hatálya nem terjed ki.

A honlap használata során böngészőjében bizonyos adatok ugyan rögzítésre kerülhetnek, de ezek a BC.HU Kft. számára nem hozzáférhetőek. Erről bővebb információt a Cookie Tájékoztatóban találhat. Ezek adott esetben alkalmasak lehetnek valamely Érintett beazonosítására is, a BC.HU Kft. azonban ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használja fel. Ezeket az adatokat a BC.HU Kft. nem köti más olyan információhoz, ami alapján az Érintett személyesen beazonosítható lenne.

A honlap böngészése során keletkező technikai adatokat sem a BC.HU Kft., sem a honlap fejlesztője és üzemeltetője semmilyen módon sem tárolja vagy kezeli konkrét Érintetthez köthető módon. A honlap használata során különféle okokból a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódnak szerverünkön (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan a BC.HU Kft. oldalát elérte, a felhasználó IP címe). Ezeket kizárólag a szerver biztonságos üzemeltetése céljából használjuk.

2. Adatkezelés

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Adatkezelő:
BC.HU Kft.
1155 Budapest, Wysocki u. 3.
e-mail: hello@bc.hu
Telefon: +36-20-220-4000

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre:
Jogos érdekből:

 • Ajánlatadás
 • Szerződéskötés
 • Szerződés teljesítés
 • Kapcsolattartás
 • Biztonság

Törvényi kötelezettség:

 • Számlázás, könyvelés
 • Számlákhoz kapcsolódó dokumentumok

Önkéntes hozzájárulás:

 • Kapcsolattartás (nem szerződött partnerek esetén)
 • hírlevél küldése
 • Marketing

Kezelt adatok

 • Név
 • Cím
 • e-mail cím
 • Telefonszám
 • Továbbá szerződések (karbantartás, eVIR, domain, internet) esetében:
  • Személyi igazolvány száma
  • Anyja neve
  • Adóazonosító jel

Megőrzési idő
A kezelt szeméyles adatokat megőrizzük:

 • a törvényben előírt ideig
 • a jogos érdek megszűnéséig
 • az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig

A tárolt személyes adatokat rendszeresen felülvizsgáljuk, és amelyeknek letelt a megőrzési ideje vagy visszavonásra került a hozzájárulás, azokat töröljük.

Adatbiztonság, hozzáférés
Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

Módosítás, helyesbítés, hordozhatóság, hozzáférés
Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve milyen adatok, milyen céllal vannak nyilvántartva, ezeket az adatokat kinek adták át. Érintettnek joga van a kezelt adatokat módosíttatni, töröltetni, zároltatni, az adatkezelés ellen tiltakozni.
Az ilyen jellegű megkereséseket írásban (email vagy postai úton) lehet a BC.HU Kft. részére eljuttatni.

A személyes adatokról szóló tájékoztatásra, vagy azok törlésére, zárolására, helyesbítésére maximum 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Kapcsolatfelvétel
Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal összefüggésben, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

BC.HU Kft. GDPR
postacím: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.
e-mail cím: adatvedelem@bc.hu
Telefon: +36-20-220-4000

3. Adatfeldolgozók

A BC.HU Kft. fenntartja a jogot adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

4. Jogorvoslat

Esetlegesen felmerülő kérdéseire igyekszünk választ adni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet.

Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a BC.HU Kft. jogellenesen kelezi, akkor választása szerint a BC.HU Kft. székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

A BC.HU Kft. fenntartja a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit.


Utolsó frissítés: 2018. május 24.


Cookie Tájékoztató

Ez a weboldal úgynevezett Cookikat (sütiket) használ. A Cookie rövid adatfájl, amely az Ön webböngészéjőn keresztül a merevlemezén tárolódik. A Cookiek bizonyos információkat (például az Ön nyelvi, vagy oldalbeállításait) tárolják el, amelyeket az ön webböngészője — a Cookiek élettartamától függően — továbbít nekünk, amikor Ön ismét felkeresi weboldalunkat.
Technikai okokból szükséges Cookiekat használunk, amelyek nélkül a weboldal nem működne tökéletesen.

A Cookie neve Élettartam A használat célja, tartalom
PHPSESSID 1 óra PHP munkamenet azonosító, a PHP session() használatával jön létre. A munkamenet-kezelést (session) arra használjuk, hogy információt tároljon a felhasználó beállításairól, vagy annak megváltozásáról a munkamenet minél jobb működése érdekében. A session információk ideiglenesek, és automatikusan törlődnek, miután a felhasználó elhagyta az oldalt. Személyes információt nem tárol.
Google (_ga, _gid, _gat, stb.) 14 nap Google szolgáltatásokkal kapcsolatos beállítások, mwgkülönböztetések, szabályozások. Személyes adatokat nem tárol.

A Cookie használatának tiltását az Ön böngészőjének beállításaiban tudja megtenni.
Google szolgáltatásokra (Analytics, Search Console, Adwords, stb.) vonatkozó tiltást a következő oldalról letölthető böngésző kiegészítővel lehet beállítani: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en